Obowiązek informacyjny dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy przez Fundację Społeczności Liceum Batorego

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Społeczności Liceum Batorego z siedzibą Warszawie (adres: ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa), dalej zwana „Fundacją”. Możesz skontaktować się z nami pocztą tradycyjną lub wysyłając maila na adres: zarzad@fundacjabatory.org

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadniony interes przetwarzania

Podstawowym celem przetwarzania Twoich danych będzie rozpatrzenie Twojego wniosku o pomoc skierowanego do Fundacji. W zależności od charakteru Twojej sprawy i kategorii danych osobowych, które przekażesz Fundacji, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie:

 • w zakresie, w którym przekazane przez Ciebie dane osobowe zawierać będą szczególne kategorie danych osobowych (np. dane dotyczące zdrowia, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe):
  − Twoja zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 („RODO”) (od momentu, w którym jej wyraźnie udzieliłeś) – w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy i ewentualnego przygotowania i wykonania umowy, np. umowy darowizny;
  − uprawniona działalność Fundacji (art. 9 ust. 2 lit. d) RODO) – jeżeli utrzymujesz z Fundacją stały kontakt związany z realizacją celów statutowych Fundacji;
  − fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Fundację (art. 9 ust. 2 lit. f) RODO), w przypadku gdy takie roszczenia wystąpią;


 • W pozostałym zakresie:
  − fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, np. umowy darowizny (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  − uzasadniony interes Fundacji polegający na prowadzeniu działalności statutowej (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) – w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy;
  − fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, np. umowy darowizny (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – w przypadku, gdy podjęta zostanie decyzja o przyznaniu Ci pomocy przez Fundację;
  − prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub ochronie przed roszczeniami przez Fundację – w przypadku gdy takie roszczenia wystąpią;
  − obowiązek prawny ciążący na Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – w zakresie obowiązków prawnych Fundacji wynikających z przepisów podatkowych.


Komu i gdzie Fundacja może przekazać Twoje dane? Kto może być odbiorcą Twoich danych poza Fundacją? (informacje o odbiorcach danych)

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, z którymi współpracujemy, w szczególności II Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie lub które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i systemów informatycznych wykorzystywanych przez Fundację, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, dostawy przesyłek, archiwizacji, niszczenia dokumentów.

Twoje dane mogą być także przekazywane właściwym organom publicznym, w szczególności Policji, prokuraturze i sądom.

Krąg podmiotów, którym przekazywane są dane jest zależny od charakteru wniosku o pomoc ze strony Fundacji.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Jak długo Fundacja będzie przechowywać Twoje dane? (informacje o okresie przechowania danych)

Fundacja będzie korzystała z Twoich danych osobowych przez okres potrzebny do rozpatrzenia Twojego wniosku o pomoc (w tym do oceny czy Twój wniosek nie jest identyczny lub bardzo zbliżony do wniosku już wcześniej rozpatrzonego), a w przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu Ci wsparcia – przez okres niezbędny do wykonania umowy darowizny lub, w zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych opiera się na Twojej zgodzie – do momentu cofnięcia zgody.

W przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu Ci wsparcia – Fundacja będzie przechowywała Twoje dane osobowe przez okres 2 lat od momentu zawarcia umowy darowizny, celem zabezpieczenia prawa Fundacji do kontroli merytorycznej i finansowej realizacji celu, na jaki została przekazana darowizna. Dodatkowo, Fundacja będzie przechowywała Twoje dane osobowe przez okres wynikający z przepisów podatkowych.

Twoje dane mogą być przez nas również przechowywane dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń.

Informacja o przysługujących Ci prawach

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
− prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym, czy Fundacja przetwarza twoje dane osobowe oraz o zakresie Twoich danych osobowych posiadanych przez Fundację, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych;
− prawo do uzyskania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Fundację;
− prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych osobowych;
− prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
− prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych przetwarzanych przez Fundację na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy w systemach informatycznych Fundacji;
− prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Fundacji.

Aby skorzystać z tych praw skontaktuj się z nami drogą pisemną (Fundacja Społeczności Liceum Batorego, ul. Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa) lub mailową (zarzad@fundacjabatory.org).

Jeżeli zwrócisz się do Fundacji z żądaniem skorzystania ze swoich praw, Fundacja może skorzystać z wszelkich rozsądnych środków w celu zweryfikowania Twojej tożsamości. Fundacja będzie odpowiadała na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie.

Prawo cofnięcia zgody

W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz o braku zobowiązania do podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia przez Fundację Twojego wniosku o pomoc a następnie do zawarcia i wykonania umowy, np. umowy darowizny. Wszystkie dane podajesz dobrowolnie.

Informacja o konsekwencjach niepodania danych

Brak podania przez Ciebie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie przez Fundację Twojego wniosku o pomoc.

Informacja o wykorzystywaniu danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 
Scroll to Top